Οι Εταιρείες – Μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω της Ενώσεώς μας και στις οποίες έχει απονεμηθεί το
Quality Standard Certificate από τη FONASBA