Αρχαιρεσίες Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως

Επιστολή Δ.Ν.Ε. 63 | 21.04.2021 περί της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της κατάρτισης του Προεδρείου

Αναγγελία μετάθεσης διενέργειας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Δ.Ν.Ε. και πρακτικό ανακήρυξης Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός πρωτοκόλλου 50 | 2021)

Αναγγελία διενέργειας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Δ.Ν.Ε. και πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (αριθμός πρωτοκόλλου 25 | 2021)