Αναγγελία διενέργειας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Δ.Ν.Ε. και πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων 25.20212021

Αναγγελία διενέργειας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Δ.Ν.Ε. και πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (αριθμός πρωτοκόλλου 25 | 2021)